ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 

Študijné programy

Informácia o možnosti štúdia

 1. Formy a dĺžka štúdia:

 2. Bulletbakalárske- denné (D)- 3 roky

 3. Bulletbakalárske- externé (E)- 4 roky

 4. Bulletmagisterské- denné- 2 roky

 5. Bulletmagisterské- externé- 3 roky

Bakalárske štúdium

študijný odbor: učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných  predmetov

 1. učiteľstvo v kombinácií matematika - náboženská výchova (D/E)

 2. učiteľstvo v kombinácií výchova k občianstvu - náboženská výchova (E)


študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 1. učiteľstvo v kombinácií náboženská výchova - hudobné umenie (D/E)


Uplatnenie absolventa

Absolventi učiteľstva v kombinácii matematika - náboženská výchova (D/E) a učiteľstva v kombinácií výchova k občianstvu - náboženská výchova (E) sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako  pomocní učitelia. Absolventi študijného programu učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii predmetov sú zároveň pripravovaní tak, aby sa mohli kvalifikovane uplatniť aj ako animátori voľného času alebo kultúrni pracovníci.

Absolventi učiteľstva v kombinácií náboženská výchova - hudobné umenie (D/E) sa uplatnia ako pomocní učitelia, alebo ako kultúrni pracovníci – animátori voľného času a pod., zároveň majú rozšírené uplatnenie v rôznych záujmových alebo alternatívnych umelecko-výchovných zariadeniach so špeciálnym zameraním pre hudobno-organizačné a umelecké potreby v obecnom, mestskom a regionálnom kultúrnom živote.

Magisterské štúdium

(pre absolventov bakalárskeho štúdia rovnakého alebo príbuzného študijného programu)


študijný odbor:  učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 1. učiteľstvo v kombinácií matematika - náboženská výchova (D)

 2. učiteľstvo v kombinácií výchova k občianstvu - náboženská výchova (E)


študijný odbor:  učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 1. učiteľstvo v kombinácií náboženská výchova - hudobné umenie (D/E)


Uplatnenie absolventa

Absolventi magisterských študijných odborov učiteľstvo v kombinácií matematika - náboženská výchova (D), učiteľstvo v kombinácií výchova k občianstvu - náboženská výchova (E) a učiteľstvo v kombinácií náboženská výchova - hudobné umenie (D/E) získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.


UCHÁDZAČI

Školné za externú formu štúdia:

 1. Bulletbakalárske:        750,00 €/ak. rok

 2. Bulletmagisterské:      800,00 €/ak. rok