ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. Prehľad pedagogických, publikačných
  a vedecko-výskumných aktivít


 2. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

 1. Publikačná činnosť

 2. HENNELOVÁ, H. 2013. The Culture of Media as a Substitute for Religion in a Post-Communist Context In Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities [Kresťanské cirkvi v postkomunistickom Slovensku: Súčasné výzvy a možnosti], Virginia: Roanoke College, 2013, s. 417-451. ISBN 978-0-615-66671-6

 3. TKÁČOVÁ HENNELOVÁ, H. 2013. Internet – postmoderný nástroj pastorácie. In Otázky žurnalistiky, 1-2, 2013, vol.56, s. 141-156.
  ISSN 0322-7049

 4. HENNELOVÁ, H. 2012. Univerzalita a unikátnosť Ježiša Krista. In Postoy, 24.7.2012. (online) Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/unikatnost_univerzalita_jezisa

 5. HENNELOVÁ, H. 2011. Občianska zodpovednosť kresťana. In Testimonia Theologica, roč. V (2011), č. 3. ISSN 1337-6411

 6. HENNELOVÁ, H. 2010. Russia. In Otázky žurnalistiky, 3-4, 2010, vol.53, s. 130-136. ISSN 0322-7049