ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 

Študijný program sa zameriava na teoretickú prípravu učiteľa náboženskej výchovy v kombinácii s matematikou, výchovou k občianstvu a hudobným umením.

Bakalársky aj magisterský stupeň štúdia sa uskutočňuje v dennej aj externej forme štúdia a vyučovanie sa realizuje v priestoroch Fakulty Humanitných vied Žilinskej univerzity.

Profil a uplatnenie študenta (Bc.)

Absolventi učiteľstva v kombinácií matematika - náboženská výchova (D/E) a učiteľstva v kombinácií výchova k občianstvu - náboženská výchova (E) sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako  pomocní učitelia. Absolventi študijného programu učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii predmetov sú zároveň pripravovaní tak, aby sa mohli kvalifikovane uplatniť aj ako animátori voľného času alebo kultúrni pracovníci.

Absolventi učiteľstva v kombinácií náboženská výchova - hudobné umenie (D/E) sa uplatnia ako pomocní učitelia, alebo ako kultúrni pracovníci – animátori voľného času a pod., zároveň majú rozšírené uplatnenie v rôznych záujmových alebo alternatívnych umelecko-výchovných zariadeniach so špeciálnym zameraním pre hudobno-organizačné a umelecké potreby v obecnom, mestskom a regionálnom kultúrnom živote.

Profil a uplatnenie študenta (Mgr.)

Absolventi magisterských študijných odborov učiteľstvo v kombinácií matematika - náboženská výchova (D), učiteľstvo v kombinácií výchova k občianstvu - náboženská výchova (E) a učiteľstvo v kombinácií náboženská výchova - hudobné umenie (D/E) získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.


 

Učiteľstvo náboženskej výchovy

v kombinácii s anglickým jazykom alebo matematikou

učiteľstvo náboženskej výchovy