ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 

Študijný program Misijná práca s deťmi a mládežou (MPDM) prebieha v externej forme štúdia do akademického roku 2018/19. Prijímacie konanie na tento študijný program bolo ukončené v roku 2015 a nieje obnovené. V budúcnosti rátame s jeho obnovením a prijatím nových uchádzačov na externú formu štúdia.

Program úzko súvisí s našou víziou obnovy cirkvi prostredníctvom vzdelávania a výchovy laických pracovníkov pre službu v cirkvi a v spoločnosti. Špecializuje sa na vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a mládežou (najmä) v cirkevnom, ale aj v sekulárnom prostredí (napríklad v centrách voľného času). Prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu pripravujeme do služby laických pracovníkov, ktorí majú záujem slúžiť v oblasti duchovného a osobnostného formovania dorastu a mládeže.

Profil a uplatnenie študenta

Po ukončení tohto študijného programu získa absolvent akademický titul „bakalár“ (Bc.). Absolventi budú mať nielen primerane vysoké znalosti Biblie, teológie a cirkevných dejín, ale budú mať aj dobré znalosti z oblasti dynamiky mládežníckej komunity, psychológie adolescentov, komunikácie (v rámci skupiny ako aj s vonkajším svetom). Nadobudnú osobné aj sociálne kompetencie, ktoré budú môcť využiť pri organizovaní a koordinovaní školských a mimoškolských aktivít detí a mládeže. Budú schopní pomôcť mladým ľuďom v ich duchovnej orientácii (najmä prostredníctvom evanjeliovej a kontextuálnej interpretácie Písma). Prostredníctvom rôznych aktivít (šport, filmové kluby, spevokol, letné tábory, hry, atď.) dokážu v cirkevnom zbore vytvoriť priestor, kde sa budú mladí ľudia stretávať a duchovne rásť.

Mohlo by Vás zaujímať, že

  1. Bulletvzdelávanie je cielene zamerané na rast praktických zručností a praktickú prípravu študentov, 

  2. Bulletzaujímavým spestrením štúdia je štvordňové sústredenie študentov pred začatím prvého semestra, ktorého súčasťou je predstavenie štúdia a pedagógov spolu so spoznávaním nových spolužiakov,

  3. Bulletsúčasťou štúdia v programe misijná práca s deťmi a mládežou je praktické vzdelávanie v prostredí detských a mládežníckych kolektívov (školský klub detí, škola v prírode, letné mládežnícke a detské tábory).


 

Misijná práca s deťmi a mládežou

misijná práca s deťmi a mládežou